Tjänster

Kontrollansvarig

När du ska bygga en ny bygg­nad, bygga till och när du ändrar en byggnad där bärande delar berörs behöver du i de flesta fall anlita en certi­fierad kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls.

Vid ansö­kan om bygglov till byggnadsnämnden ska det finnas förslag på vem som ska vara kontroll­ansvarig.

Vi utför alltid minst ­10 besök på byggarbetsplatsen.

Kontrollansvarig enligt Plan-och bygglagen

11 § En kontrollansvarig ska

 1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
 2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
 3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
 4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
 5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
 6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
 7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

tjanster-bild2

Energideklaration

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning. Energideklarationen bör vara utförd innan annonsering när ett hus ska säljas för att kunna visas upp för spekulanter.

En energideklaration är giltig i tio år efter det att den har upprättats. En energideklaration upprättas av en oberoende energiexpert.

Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden har tagits i bruk. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att den nya byggnaden verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för.

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader, men även vara intressanta för dem som till exempel funderar på att köpa ett hus.

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.  puff-besiktningar

Byggbesiktning

Entreprenadbesiktning enligt AB-04, ABT-06, ABS-09 och Hantverkarformuläret-09

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Det är ett stort ansvar och kräver såväl tekniska och juridiska kunskaper.

Vi utför:

 • Förbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Garantibesiktning
 • § 59-besiktning (tvåårsbesiktning)
 • Särskild besiktning
 • Överbesiktning

Besiktning av bostadsrätt med kök, våtrum och wc-rum

Köparen av bostadsrätten har undersökningsplikten. Du måste undersöka bostadsrätten med kök, våtrum och wc-rum noga innan du undertecknar överlåtelseavtalet och det är Köplagens regler som gäller vid köp av bostadsrätt. Därför bör du precis som en villaköpare göra en besiktning.

Underhållsbesiktning

Underhåll och varsamhet enligt Plan-och bygglagen Kap 8 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Teknisk besiktning med rådgivning

Vi hjälper till med byggteknisk besiktning, ger goda råd vid husköp, försäljning, nybyggnad, renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Skadebesiktning

Vi hjälper till med skadebesiktning vid skador i samband med tvister mellan beställare och entreprenörer, samt försäkringsbolag.  

Mätning och indikering

Uppmätning av bostäder: DISTOTM Lite, Leica geosystem

Vi följer Svensk standard SS 02 10 53 och använder laserinstrument, samt utfärdar mätbevis vid försäljning och köp av bostad.

Radonmätning

Mätningen lämpar sig framför allt vid försäljning av hus då man snabbt vill ha ett ungefärligt värde på radonhalten. För dessa mätningar använder vi Gammadatas RAPIDOS-dosa med mättiden minst 7 dygn. Mätningen skall ske under eldningssäsong (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig. Vid mätningen placeras minst två spårfilmsdosor ut i bostaden

Fuktindikering med instrument: Vaisala HM141 och GE Protimeter surveymaster

Vi använder ledande instrument på marknaden för att indikera fukt i material och luft vid nybyggnad, renovering, ombyggnad och tillbyggnad.