Tjänster

Kontrollansvarig

När du ska bygga en ny bygg­nad, bygga till och när du ändrar en byggnad där bärande delar berörs behöver du i de flesta fall anlita en certi­fierad kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls.

Vid ansö­kan om bygglov till byggnadsnämnden ska det finnas förslag på vem som ska vara kontroll­ansvarig.

Vi utför alltid besök på byggarbetsplatsen.

Kontrollansvarig enligt Plan-och bygglagen

11 § En kontrollansvarig ska

 1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
 2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
 3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
 4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
 5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
 6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
 7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

puff-besiktningar

Byggbesiktning

Entreprenadbesiktning enligt AB-04, ABT-06, ABS-09 och Hantverkarformuläret-14

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Det är ett stort ansvar och kräver såväl tekniska och juridiska kunskaper.

Vi utför:

 • Förbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Garantibesiktning
 • § 59-besiktning (tvåårsbesiktning)
 • Särskild besiktning
 • Överbesiktning